فضای ورزشی مدارس

لوازم و تجهیزات ورزشی مدارس:

در فضاهای ورزشی مدارس ، برخی از لوازم و تجهیزات ورزشی مدارس لازم هستند، چرا که با وسیله ی ورزشی ساده ای میتواند تعداد زیادی از کودکان باهم ورزش کنند و یا با استفاده از برخی از وسایل میتواند انواع تستهای عملکردی،غربالگری و سنجشی را انجام داد که نتایج آن به بهبود عملکرد و یا رفع ناهنجاریهای بدنی برمیگردد و نیز استعدادهای ورزشی آنها شکوفا میشود.

در زیر به لیست اقلام ورزشی مورد نیاز مدارس و کودکان اشاره میکنیم. لازم به ذکر است شرکت آسیم تولید کننده تجهیزات تخصصی سنجش و اندازه گیری و همچنین وسایل مورد نیاز تست های تربیت بدنی و ورزش مدارس با استانداردهای وزارت آموزش و پرورش میباشد.

چک لیست لوازم و تجهیزات لازم برای مدارس مقطع ابتدایی: