هندبال

طبق شواهد تاریخی به دست آمده، زنان در روم باستان ورزشی شبیه هندبال ورزش هندبال انجام می‌دادند. در فرانسه قرون وسطی و همچنین بومیان گرینلند ورزشی مشابه هندبال وجود داشته است.

ادامه مطلب