پزشکی ورزشی

تجهيزات پزشکي ورزشي چيست؟

اين تجهيزات به دو دسته درماني و کمکي تقسيم مي شوند و نقش اساسي در بهبود و توان بخشي دارند.
تجهيزات درماني
هدف اين تجهيزات بهبود و توان بخشي افراد است:
• دستگاه هاي الکترونيکي
• تجهيزات مکانيکي
دستگاه هاي الکترونيکي
اين دستگاه ها بيشتر مورد توجه بخش پزشکي و درماني( فيزيوتراپي) قرار گرفته است. اين نوع دستگاه ها (compex) مشابه وسايل قديمي مورد استفاده در بخش پزشکي هستند.
با فرستادن پالس هاي الکترونيکي و يا صوتي به عضلات و رباط ها باعث تحريک سلول ها ( ايجاد انقباض هاي کوچک در بخش آسيب ديده) و يا افزايش جريان خون و گرما درون بافتي (جريان خون بيشتر باعث تخيله مواد درد زا از درون سلول ها و ميزان درد را براي افراد قابل تحمل تر مي کند) و در نهايت ترميم بافت ها مي شود .
همچنين اين انقباض ها و تحريک سيستم عصبي در مواردي که فرد دچار آسيب هاي عصبي است، باعث تقويت سيستم عصبي و بهبود نرون ها مي شود.
اين نوع دستگاه ها مورد توجه ورزشکاران نيز قرار گرفته و از حالت کلينيکي خارج شده است. ورزشکاران با استفاده از دستگاه ها در حين و بعد از تمرين ميزان دفع اسيد لاکتيک و مدت زمان تمرين خود را افزايش مي دهند.
دستگاه هاي مکانيکي ( پزشکي ورزشي)
اين نوع تجهيزات، دستگاه هاي مکانيکي کمکي و درماني هستند ، که براي بازيابي توان حرکتي براي افراد داراي آسيب هاي فيزيکي( قطع نخاع، پارگي تاندون و …) کهولت سن و يا بيماري هاي خاص (پارکينسون يا معلوليت و…) مورد استفاده قرار مي گيرند.
در حرکت درماني با توجه به ناتواني افراد، روش هاي مختلف درماني استفاده مي شود. تمرينات بر اساس توان ، سن و مدت زماني که عضله و يا رباط مورد نظر، بي حرکت بود يا دچار تحليل شده است، براي فرد تعريف مي شود.